Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Космонавт“ – гр. Пловдив, по три обособени позиции

  • Вид на поръчката: публично състезание

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Космонавт“ – гр. Пловдив, по пет обособени позиции

  • Вид на поръчката: публично състезание

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод „ и „Училищно мляко” за учебната2019г./2020г