Мисия на детска градина Космонавт

Да поставим основите на личностното развитие на децата като граждани на Европа, съхранили своята национална, културна и родова идентичност.

Да отстояваме значимостта на детска градина Космонавт като необходима среда за пълноценно развитие на децата от предучилищна възраст.

Да стимулираме творчеството и въображението на детето  в детска градина Космонавт.

Да възпитаваме децата в дух на уважение и толерантност към индивидуалните и културните различия.

Да постигнем оптимална училищна готовност за всяко дете в детска градина Космонавт.

Благодарствено писмо от родителите на децата от I A група “ Бръмбарчета“