Образователна програма на детска градина Космонавт

Детска градина Космонавт работи по утвърдена от МОН Програма за възпитание и обучение на деца от 3 до 7 годишна възраст. Програмната система, която детското заведение прилага е на издателство „Изкуства“ – „Аз съм в детската градина“ – за децата от първа до трета група и „Аз ще бъда ученик“ – за децата от четвърта група.

Разработена е като естествена основа и по посока на реализирането на целта за подготовка на детето за училищно обучение. Осигурява разнообразни възможности за индивидуална, групова и екипна работа с децата в различните етапи на развитието им.

Педагогическият екип при детска градина Космонавт избра да работи по тази Програмна система, защото тя е интегрирана, интерактивна и иновационна, доказала се във извънредната пандемична ситуация през учебната 2019/2020 година – напълно приложима за дистанционно и онлайн обучение, с разработени в електронен вариант ситуации и упражнения за децата от всички възрасти.

Заложеното образователно съдържание е съобразено със специфичните особености и потребности на децата от съответните възрасти и е гарантиран плавен преход към по-високите нива на развитие на процесите на възпитание и обучение, в контекста на новота време.

Допълнителни дейности в ДГ Космонавт

Дейностите извън държавните образователни изисквания стимулират интересите и заложбите на децата. На родителите се предлагат организирани занимания по:

Дейности в детска градина Космонавт

Чуждоезиково обучение

Български народни танци и фолклор

Модерни танци

Футбол

Бойни изкуства

 • Дейностите по интереси са по желание и избор на родителите съобразно наклонностите и възрастта на детето и се заплащат извън таксата за детска градина Космонавт.
 • Провеждат се съгласно ППЗНП под ръководството на външни специалисти избрани от родителите, доказали своята компетентност за работа с деца от предучилищна възраст.

 • Те са платена форма на обучение, осигуряваща устойчиво развитие на интересите, наклонностите и способностите на децата.

 • Средство за осъществяване на разнообразен и съдържателен живот на децата в детската градина – емоционално наситен’ естетически и нравствено въздействащ, повишаващ настроението и поддържащ жизнеността, възпитаващ и формиращ ценни качества на личността.

 • Провеждат се в екологична и богато стимулираща среда с образователна и практическа насоченост.

 • Дават удовлетвореност на желанията и потребностите от спортна и художествено-творческа и естетическа дейност, прагматична подготовка, обща култура

 • Провеждат се в режимно време в детската градина, нормативно регламентирано

 • Участието на децата в дейностите по интереси може да бъде променяно, прекъсвано, прекратявано, подновявано

 • Децата не само се обучават. Те демонстрират своята практика пред други деца и възрастни, наблюдават други практики, участват в конкурси, състезания, празници, тържества, форуми на изкуствата на знанията и уменията

 • Наблюдава се тенденция кьм пълна посещаемост на практиките и участие на всяко дете в няколко практики

 • Децата демонстрират успешно и със самочувствие и увереност постигнатото и усвоеното

 • Изявяват се на големи сцени, в спортни зали, на стадиони, в телевизионни игри и състезания

 • Удостоени са с множество награди и отличия-грамоти, свидетелства, плакети, статуетки, поздравителни адреси, подаръци и др.

 • Активизират мисленето, стимулират въображението, разширяват познанията, обогатяват впечатленията, мотивират дейността